دوره مشارکت اجتماعی ویژه شورایاران

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
دوره مشارکت اجتماعی ویژه شورایاران
0 دقیقه
دوره مشارکت اجتماعی ویژه شورایاران(مهمان)
120 دقیقه
اساتید دوره‌

حسین خسرو نژاد

مهندس نرم افزار
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مشاور ستاد هماهنگی شورایاری ها
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای