آشنایی با فرآیند تهیه و تدوین طرح های عمرانی شهر

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

حسین خسرو نژاد

مهندس نرم افزار
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مشاور ستاد هماهنگی شورایاری ها
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای