تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : ترجمه

دور‌‌ه‌های تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر