مزدک عبائی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : مزدک عبائی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت

دور‌‌ه‌های مزدک عبائی